Skip to content

Trivselregler

1. Om allmän aktsamhet

a) Tänk på att vara rädd om och väl vårda föreningens egendom. Kostnader för underhåll och reparationer betalas av alla gemensamt.

b) Om akut skada inträffar i huset tag i första hand kontakt med fastighetsskötarfirman enligt anslag i porten.

2. Om säkerhet

a) Kontrollera att ytterporten i fastigheten går i lås efter in- och utpassering.

b) Släpp inte in någon okänd person i fastigheten. Var särskilt vaksam när Du öppnar via porttelefonen.

c) Lämna inte vinds- eller källardörrar olåsta.

d) Var försiktig med eld.

e) Din lägenhet bör vara utrustad med brandvarnare.

f) Meddela grannar eller styrelsen om Du är bortrest under en längre tid.

3. Om gemensamma kostnader

Var sparsam vid varmvattenförbrukning och lämna inte vatten rinnande i onödan. Var också sparsam med el i fastighetens gemensamma utrymmen. Byt kran-packning när vatten står och droppar. Kostnader för vatten och el betalas av alla bostadsrättshavare gemensamt.

4. Balkonger, altaner

Balkonger/altaner får inte användas för a) permanent förvaring av föremål som inte hör till normal balkongmöblering. b) skakning av mattor, sängkläder mm. Placera blomlådor innanför balkongräcket.
Se till att balkong-/altandörr är ordentligt stängd för att undvika att vatten tränger in vid kraftig nederbörd och/eller snösmältning. Grillning får ske på balkonger och altaner men endast med elgrill! Iaktta försiktighet och tänk på grannarna. För inglasning av balkong krävs tillstånd av föreningen samt bygglov.

5. Mattpiskning

För piskning och vädring av mattor, sängkläder m m göres detta på gården.

6. Matning av fåglar

Matning av fåglar är inte tillåten inom fastigheten på grund av att matrester riskerar att locka till sig råttor eller andra skadedjur.

7. Tvättstuga

Bokning av tvättstuga görs antingen på en bokningstavla utanför tvättstugan, från datorn i lägenheten eller via applikationer i telefoner.  Särskilda ordningsregler finns anslagna i tvättstugan. Rengöring av tvättstugan skall ske av de boende, efter avslutad tvätt.

OBS! Mattor får inte får tvättas i tvättmaskiner som är avsedda för hushållstvätt.

8. Cyklar, mopeder, barnvagnar, rullatorer

Cyklar och mopeder ska förvaras i cykelrummen /på gården/ i cykelstället och inte ställas utanför eller i porten. Barnvagnar och rullatorer får inte placeras i entrén.  De står då i vägen vid trappstädningen och kan hindra räddningspersonal vid utryckning.

9. Gården 

Föräldrar ansvarar för att barnens leksaker, cyklar mm samlas ihop efter dagens slut och lämnas på anvisad förvaringsplats. För allas trivsel läna gården efter dig så som du själv vill finna den.

10. Avfallshantering, el-avfall, kemiska produkter

a) Hushållsavfall: Lägges i sopnedkastet och skall vara väl förpackat så att det inte kan förorsaka stopp. Föreningen får stå för kostnaden vid ev. stopp.

b) Papper, wellpapp och kartonger: Lämnas på ÅV-station på Jungmansgatan eller Vegagatan. Kartonger skall tas isär innan de läggs till återvinning.

c) Glas och plast: Lämnas till ÅV-station på Vegagatan eller Jungmansgatan.

d) Möbler, porslin etc.: Kontakta någon av de organisationer som hämtar upp dylikt t.ex. Myrorna eller Emmaus. (Se gula sidorna under second hand). Annars transportera till Högsbo återvinningsstation, eller släng i containrar som ställs ut av samfälligheten. OBS! Vid köp av vitvaror är säljaren skyldig att transportera bort uttjänt vara och emballage.

• Miljöfarligt avfall: Målarfärg, lösningsmedel, kemikalier, bilbatterier. spillolja etc. kan lämnas på närmaste miljöstation (Shellmacken vid Djurgårdsplatsen). För allas vår trevnad - ställ inte något avfall i källarkorridorer eller andra utrymmen. Det försvinner inte av sig självt!

11. Källare och vind

På vind och i källare får förvaras personliga tillhörigheter endast på avsedd plats. Gångarna ska hållas fria från saker och får inte belamras. Undvik att förvara stöldbegärlig egendom på vind och i källare.

12. Parabolantenn

Det är inte tillåtet att sätta upp parabolantenn eller annan utomhusantenn på fasad eller balkongräcke. Parabolantenn eller annan utomhusantenn får inte heller sättas upp på sådan plats att den kan falla utanför balkongen.

13. Husdjur 

Innehavare av husdjur ska övervaka att dessa inte stör eller förorenar i fastigheten och inte heller rastas i planteringar eller på barnens lekytor. Plocka upp djurets spillning.

14. Störningar

För att alla ska trivas är det viktigt att man inte störs av omkringboende. Alla boende är skyldiga att visa hänsyn. Lagen ser strängt på störningar! Den som stör och inte rättar sig efter tillsägelse från styrelsen kan i allvarligare fall komma att bli uppsagd från lägenheten. Skyldigheten gäller i lägenheten men också i gemensamma utrymmen som t ex i trapphus, hiss och tvättstuga.

Reglerna gäller dygnet runt men är extra angelägna att följa vardagar från kl 22 på kvällen till kl 8 på morgonen. Man bör därför undvika att köra tvätt- och diskmaskiner under denna tid. Har Du fest så informera gärna grannarna i god tid innan om Du tror att Du stör.

15. Andrahandsuthyrning

Uthyrning i andra hand kräver styrelsens samtycke. Begäran om samtycke ska vara skriftlig och innehålla skälet för begäran, tidsperiod och vem som ska hyra lägenheten. Om uthyrningen ska pågå längre tid än två år ska hyresgästen avstå från besittningsskydd. Besittningsskyddet för andrahandshyresgäst avtalas bort genom ansökan till hyresnämnden, som har särskild blankett för detta.

16. Lägenhetsunderhåll

Bostadsrättshavare ansvarar för att underhålla lägenheten. Vad som ingår i lägenheten och som ska underhållas framgår av föreningens stadgar. Till lägenheten räknas normalt lägenhetens golv, väggar och tak, inredning i kök och badrum, glas och bågar i fönster samt inner- och ytterdörrar. Om något går sönder måste Du se till att det repareras. Det är särskilt viktigt att Du har uppsikt över lägenhetens våtutrymmen. Läckageskador kostar stora pengar och leder i allmänhet till stort obehag för den som drabbas. En särskild bostadsrättsförsäkring kan vara ett bra skydd om olyckan är framme.

17. Förändringar i lägenheten

Mindre förändringar får göras i lägenheten. Du får t ex lägga nya golv, sätta upp nya skåp eller byta ut vitvaror i köket. Mer omfattande förändringar kräver dock styrelsens tillstånd, t ex om Du vill ta ner en vägg, dra nya rör i kök och badrum. Ibland kan det också behövas bygganmälan för att utföra vissa åtgärder i lägenheten. Kontakta alltid styrelsen innan Du sätter igång! Tänk också på att ta hänsyn till de omkringboende när Du utför bullerstörande arbeten i lägenheten. Dessa bör i första hand utföras under dagtid.

18. Om Du tänker flytta

Fråga styrelsen vilka rutiner som gäller vid överlåtelse. Tänk på att den som övertar Din lägenhet också ska godkännas som medlem i föreningen innan inflyttning får äga rum. Tag därför reda på vad som krävs för att få medlemskap. Tillsammans med en ansökan om medlemskap ska även ett exemplar av överlåtelseavtalet lämnas till styrelsen. Lämna gärna kvar dessa ordningsregler till den som övertar Din lägenhet!

19. Övrigt:

Rökning är ej tillåten i några gemensamma utrymmen och det är strängt förbjudet att slänga fimpar eller skräp i buskage, på uteplatser eller från balkongen. Det är förbjudet att piska mattor på balkongen. Förvissa er om att dörrar till entré och allmänna utrymmen är stängda. Innan 8.00 och efter 22.00 skall det vara tyst och lugnt.

Utöver dessa ordningsregler gäller föreningens stadgar.
Dessa ordningsregler har beslutats av styrelsen den 29/1 2007 att gälla fr.o.m. 29/12 2006.