Skip to content

Välkomstbrev

Klicka här för att öppna välkomstbrev i PDF format

Vi önskar dig välkommen till Bostadsrättsföreningen Nordosten, kallad Brf Nordosten. Fastigheterna uppfördes 1967. Föreningen bildades 2004 och några år senare fick vi möjlighet att köpa husen från Wallenstam. Köpet slutfördes strax före jul 2006 och innefattar Nordostpassagen 8-14, 18-22, 33-37 samt Vegagatan 9-15, Linnéstaden i Göteborg.

Några år efter förvärvet byggdes 18 taklägenheter. De tre husen som föreningen omfattar har 226 lägenheter varav ett antal är hyresrätter. Föreningen har också ett antal lokaler. För att ni skall känna er hemma i föreningen och i huset har vi här sammanställt lite nyttig information.

Ett medlemskap i en bostadsrättsförening innebär både rättigheter och skyldigheter. Därför är det viktigt att sätta sig in i stadgar och trivselregler samt ta del av information som ges ut av styrelsen och entreprenörer som utför arbeten i föreningens hus.

När ni flyttar in

Trivselregler och stadgar

Till detta välkomstbrev bifogas föreningens trivselregler och stadgar. Ta noga del av dessa. De gäller och syftar till en trevlig och fungerande bostadsrättsförening.

Namnskyltar

Namnskyltarna på dörren, postbox och i porten ändras av Optimal Service. Om det inte är gjort när du flyttar in kontaktar du själv Optimal på följande plats Felanmälan.

Bomnyckel

För att underlätta inflyttning kan det vara bra att känna till att nyckel till bommarna kvitteras ut hos Newsec, så ni kan köra ända fram till porten. Tänk dock på att skriva ert namn och telefonnummer tydligt i framrutan ifall ni står i vägen för färdtjänsttaxi, utryckningsfordon etc.

Låsbrickor

Varje lägenhet blir tilldelad 3 stycken personliga låsbrickor som används till entréer och tvättstugor. Dessa är numrerade 1,2 och 3. Vid förlust av bricka är det viktigt att anmäla vilken bricka som är borta så den kan spärras. Det görs till Optimal Service. Om det finns behov av fler än de tre brickor som utdelas vid inflyttning bekostas det av hushållet.

Renovering

Innan ni påbörjar renovering: kontrollera alltid i stadgarna för att se vad som får göras och vilka åtgärder som behöver godkännas av föreningen. Ansökan lämnas till styrelsen skriftligt. Om ni planerar att göra större ingrepp, kontakta även Optimal Service.

Hemförsäkring

Observera att ni själva är ansvariga för skador i lägenheten i den omfattning som framgår av stadgarna. Ni måste därför ha en hemförsäkring med ett särskilt bostadsrättstillägg.

Nycklar

Saknar ni nycklar till gemensamma utrymmen som t.ex. barnvagnsrum, cykelrum, postbox, kontakta Optimal Service. Ni står själv för kostnaden.

Barnvagnsrum/cykelrum/Tvättstugor

I uppgångarna Nordostpassagen 10,12,14,18, 20 och 22 finns utrymme avsedda för
barnvagnar och barncyklar. Cykelrum finns bredvid entréerna (Nordostpassagen 10-22) och på dessa husens gavlar, Vegagatan 9 och 15. För Nordostpassagen 33-37 finns cykelrum i källaren. Tvättstugorna bokas med bokningssystem som man kommer åt via en app till smartphone, webbläsare på dator och terminal utanför varje tvättstuga. Instruktion är bilagd detta välkomstbrev och finns även på föreningens hemsida.

Garage

Det finns garageplatser att hyra för personbil, mc och ett fåtal platser för större fordon. Information och ansökan görs hos Primär Fastighetsförvaltning AB
Robin Iholin
Tel. 010 - 708 12 00
Mail: robin.iholin@primar.se

Boendet

Sopor/Återvinning

Endast hushållssopor får slängas i sopnedkast. En central sopsugsanläggning tar hand om dessa. Soporna ska förslutas i plastpåsar för att minimera risk för stopp.
Tidningar, kartonger och övrigt brännbart ska slängas i grovsoprum avsedda för detta. Finns på Vegagatan 9 och 15 samt i ett separat hus bredvid NP33. Där finns stora kärl avsedda för brännbara skrymmande föremål, kärl för tidningar och ställ för kartonger. Glas plåt, elektronik etcetera får inte slängas i grovsoprummen.
Återvinningsstation finns på Vegagatan och Jungmansgatan. Grovsopor (inte brännbart), inklusive farligt avfall osv skall lämnas till återvinningscentral. Mer information kring återvinning i Göteborg hittar ni på www.kretslopp.goteborg.se

Andrahands uthyrning

Ansökan om andrahandsupplåtelse måste göras på särskild blankett, som finns på föreningens hemsida, och skickas till styrelsen för godkännande. Otillåten andrahandsuthyrning är skäl för uppsägning av medlemskap. Se punkt 14 i trivselreglerna.

Övrigt

Om ni behöver hjälp med läckande kranar och liknande kan ni kontakta Optimal Service. Tänk på att bostadsrättsinnehavaren själv står för kostnaden och faktureras.

Avgifter etc.

För frågor som rör avgiftsinbetalning och liknande kontaktas Primär Fastighetsförvaltning AB. Vid utebliven betalning kan, enligt § 14 i stadgarna, bostadsrätten förverkas.

Nyhetsbrev

Styrelsen sätter upp nyhetsbrev i hissar samt i entréer. Dessa publiceras även på föreningens hemsida.

Styrelsen

Styrelsen består av högst 7 ordinarie ledamöter och 3 suppleanter. Styrelsens mailadress är info@brfnordosten.se. Styrelsen behöver alltid engagerade ledamöter/samarbetspartners – kontakta oss om ni är intresserade.

Vår hemsida

www.brfnordosten.se

Telefonnummer till Optimal Service finns på nyhetsbrev och på hemsidan. Information om vart ni vänder er när det gäller garagefrågor, avgiftsfrågor etc. finns också på nyhetsbrevet och på hemsidan. Än en gång hjärtligt välkommen till bostadsrättsföreningen Nordosten.
Vänliga hälsningar Styrelsen

Utdrag ur Stadgarna

BOSTADSRÄTTSHAVARENS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER

5 §
Bostadsrättshavaren skall på egen bekostnad hålla lägenheten i gott skick. Detta gäller även mark, förråd, garage eller annat lägenhetskomplement, som ingår i upplåtelsen. Bostadsrättshavaren svarar sålunda för underhåll och reparationer av bland annat

- ledningar för avlopp, värme, gas, el och vatten – till de delar dessa befinner sig inne
i lägenheten och inte tjänar fler än en lägenhet

- till ytterdörr hörande handtag, ringklocka, brevinkast och lås inklusive nycklar; bostadsrättshavare svarar även för all målning förutom målning av ytterdörrens yttersida

- icke bärande innerväggar samt ytbeläggning på rummens alla väggar, golv och tak
jämte underliggande ytbehandling, som krävs för att anbringa ytbeläggningen på ett fackmannamässigt sätt;

- lister, foder och stuckaturer

- innerdörrar, säkerhetsgrindar

- elradiatorer; ifråga om vattenfyllda radiatorer svarar bostadsrättshavaren endast
för målning

- elektrisk golvvärme, som bostadsrättshavaren försett lägenheten med

- eldstäder, dock ej tillhörande rökgångar

- varmvattenberedare

- ventiler till ventilationskanaler

- säkringsskåp och därifrån utgående elledningar i lägenheten, brytare, eluttag och fasta armaturer

- brandvarnare

- fönster- och dörrglas och till fönster och dörr hörande beslag och handtag samt
all målning förutom utvändig målning; motsvarade gäller för balkong- eller altandörr

I badrum, duschrum eller annat våtrum samt i WC svarar bostadsrättshavaren därutöver bland annat även för

- till vägg eller golv hörande fuktisolerande skikt

- inredning, belysningsarmaturer

- vitvaror, sanitetsporslin

- golvbrunn inklusive klämring

- rensning av golvbrunn

- tvättmaskin inklusive ledningar och anslutningskopplingar på vattenledning

- kranar och avstängningsventiler

- ventilationsfläkt

- elektrisk handdukstork

I kök eller motsvarande utrymme svarar bostadsrättshavaren för all inredning och
utrustning såsom bland annat

- vitvaror

- köksfläkt, ventilationsdon

- disk- och tvättmaskin inklusive ledningar och anslutningskopplingar på vattenledning

- kranar och avstängningsventiler

Bostadsrättshavaren svarar inte för reparationer av ledningar för avlopp, värme, elektricitet och vatten, om föreningen har försett lägenheten med ledningarna och dessa tjänar fler än en lägenhet. Detsamma gäller för ventilationskanaler.

För reparationer på grund av brand- eller vattenledningsskada svarar
bostadsrättshavaren endast i begränsad omfattning i enlighet med bestämmelserna i bostadsrättslagen.

Bostadsrättshavaren är skyldig att till föreningen anmäla fel och brister i
sådan lägenhetsutrustning som föreningen svarar för enligt denna paragraf.

Om lägenheten är utrustad med balkong, altan eller uteplats svarar bostadsrättshavaren endast för renhållning och snöskottning. Om lägenheten är utrustad med takterrass skall bostadsrättshavaren även se till att avrinning för dagvatten inte hindras.

Hör till lägenheten förråd, garage eller annat lägenhetskomplement skall
bostadsrättshavaren iaktta ordning, sundhet och gott skick i fråga om sådant utrymme.

6 §
Om bostadsrättshavaren försummar sitt ansvar för lägenhetens skick i sådan utsträckning att annans säkerhet äventyras eller att det finns risk för omfattande skador på annans egendom har föreningen, efter rättelseanmaning, rätt att avhjälpa bristen på bostadsrättshavarens bekostnad.

7 §
Bostadsrättshavaren svarar för sådana åtgärder i lägenheten som har vidtagits av tidigare innehavare av bostadsrätten, såsom reparationer, underhåll och installationer som denne utfört.

9 §
Bostadsrättshavaren får företa förändringar i lägenheten. Väsentlig förändring får dock företas endast efter tillstånd av styrelsen och under förutsättning att förändringen inte är till påtaglig skada eller olägenhet för föreningen. Förändringar skall alltid utföras på ett fackmannamässigt sätt.

Åtgärd som kräver bygglov eller bygganmälan, t ex ändring i bärande konstruktion,
ändring av befintliga ledningar för bland annat avlopp, värme, gas eller vatten utgör alltid väsentlig förändring.