Skip to content

Överlåtelse & Medlemsansökan

Ett avtal om överlåtelse av en bostadsrätt genom köp skall upprättas skriftligen och skrivas under av säljare och köpare. Köpehandlingen skall innehålla uppgift om den lägenhet som överlåtelsen avser samt priset. Motsvarande uppgifter skall gälla vid byte eller gåva.

När en bostadsrätt överlåtits måste den nya innehavaren antas som medlem för att han skall kunna utöva bostadsrätten, d.v.s. nyttja lägenheten.

Ansökan om in- och utträde som medlem i föreningen skall göras skriftligen och lämnas till styrelsen tillsammans med ett exemplar av överlåtelseavtalet. Blankett finns här

I normalfallet behandlas en ansökan om medlemskap inom tre-fyra veckor.

En medlem kan endast antas om han kommer att använda lägenheten för sitt permanentboende.